Altecview koop/huur systemen

ALGEMENE VOORWAARDEN Altec Beveiliging BV Altecview
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING BETREFFENDE DE DRAADLOZE ALTECVIEW ALARM- en CAMERASYSTEMEN (en, indien van toepassing, de verlening van de volgende diensten: Installatie, check, service & onderhoud, aansluiting op een (geautomatiseerde) Meldkamer) Geldig per 1 januari 2017. Voor overeenkomsten gesloten voor deze datum, gelden de oude algemene voorwaarden. 
1.Definities Altec Beveiliging B.V.: 
Altec Beveiliging B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1410.91.68, statutair gevestigd te Kerkrade, de gebruiker van deze voorwaarden; Client(en): Bedrijven en Consumenten; die een overeenkomst wenst aan te gaan of zal aangaan met Altec Beveiliging B.V.; Alarmsysteem: een draadloos systeem voor het detecteren van een inbraak- en/of brandalarm, en bijbehorende accessoires eventueel een S&O-abonnement: een abonnement van Altec Beveiliging B.V. voor service en onderhoud van het Alarmsysteem, Meldkamer abonnement: een abonnement van Altec Beveiliging B.V. voor aansluiting van het Alarmsysteem op de meldingscentrale die alarmmeldingen aan de klant verstuurd. Bepaalde alarmsystemen verwerken alarmmeldingen via het IP en/of GSM-netwerk en een beveiligde Cloud omgeving van Altec Beveiliging B.V.. In deze beveiligde omgeving worden alle alarmmeldingen verwerkt en weergegeven. Bewegingsmelder met camera : Is een optionele uitbreiding op het Alarmsysteem waarvoor een IP en/of GPRS (internet) aansluiting noodzakelijk is. Camerasysteem: een systeem bestaande uit een of meerdere camera’s en een Harddisk recorder voor opslag van de beelden.
 arddiskrecorderH 
 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot draadloze alarmsystemen en camerasystemen( Altecview) tussen Altec Beveiliging B.V. en Consumenten en/of bedrijven. Afwijking van wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk gebeuren. Naast deze specifieke Altecview gerelateerde Algemene Voorwaarden gelden ook de Algemene Voorwaarde van Altec Beveiliging BV zelf. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en die van Altec Beveiliging BV zelf, prevaleert hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. 
3. Totstandkoming overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een medewerker van Altec Beveiliging B.V. en U of de vertegenwoordiger van het bedrijf samen een handtekening zetten onder het koopcontract. 3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tot ontvangst van uw bestelling door ons. 3.3 De ontvangst van uw bestelling wordt door ons bevestigd per telefoon, e-mail, per post, of per fax. 3.4 Gelijktijdig met de bevestiging worden deze Algemene Voorwaarden U toegestuurd als U deze nog niet heeft ontvangen. 3.5 Altec Beveiliging B.V. behoudt zich het recht voor uw bestelling af te wijzen of slechts onder nadere voorwaarden in behandeling te nemen. 
4. Afhandeling bestelling; mogelijkheden voor annulering/ontbinding 
4.1 Alle aangeboden producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt U daarvan, in de regel binnen 5 werkdagen, bericht en houdt Altec Beveiliging B.V. uw bestelling aan. 4.2. Altec Beveiliging B.V. behoudt zich het recht voor, indien het bestelde tijdelijk niet leverbaar is, U een vervangend product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren. Dit wordt U vooraf medegedeeld. 4.3.Indien levering van het door U bestelde niet meer mogelijk is, krijgt U hiervan bericht en komt uw bestelling te vervallen. 4.4 De overeenkomst inzake de levering van een product met installatie of check kunt U ongedaan maken tot uiterlijk 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij met uw instemming de afspraak voor de installatie of check binnen die termijn is gemaakt. In dat geval kunt U de overeenkomst(en) ontbinden tot uiterlijk 24 uur voor die afspraak. 4.5 Het S&O-abonnement en/of het meldkamerabonnement kunt U ongedaan maken tot uiterlijk 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. 4.6 Wanneer U de overeenkomst tot levering van een product of Dienst ongedaan maakt, worden eventueel afgesloten abonnementen ongedaan gemaakt en vervalt de check op de montage van het product. 4.7 In geval van ongedaan making zoals omschreven in dit artikel, dient U ons hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld. 4.8 Aan het afleveren van producten kunnen kosten zijn verbonden. 
5. Eigendoms- en risico-overdracht 

  • 5.1 Het eigendom van het Alarms- en/of camerasysteem gaat van Altec Beveiliging B.V. over op U na betaling van de nota en, in geval van automatische incasso, zodra de laatste storneringstermijn is verlopen. 5.2 Het risico van verlies/beschadiging van het Alarmsysteem gaat op U over op het moment dat U de apparatuur heeft ontvangen dan wel indien U de installatie door Altec Beveiliging B.V. laat verrichten, op het moment van oplevering van het Alarmsysteem door Altec Beveiliging B.V..

6. Betaling 
6.1 U dient facturen, tenzij op de factuur anders is aangegeven, contant of per Pin te betalen. Vooraf overmaken is ook mogelijk mits 48 uur voorafgaand aan een montage. 6.2 De abonnementskosten voor het Altecview-cloudabonnement en/of meldkamerabonnement, worden maandelijks middels automatische incasso vooruit voldaan. 6.3 Alle wijzigingen in heffingen van overheidswege zullen aan U worden doorberekend. 6.4 Bij niet tijdige betaling, wordt U de wettelijke rente verschuldigd, alsmede eventuele gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten. 6.5 Het is U niet toegestaan uw eventuele vorderingen op Altec Beveiliging B.V. te verrekenen met hetgeen Altec Beveiliging B.V. U in rekening heeft gebracht. 
7. Opschorting en ontbinding 
Altec Beveiliging B.V. is bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst buiten rechte en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, te ontbinden wanneer: • aan U (voorlopige) surseance van betaling is verleend; • U bent toegelaten tot de regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen; • U in staat van faillissement bent verklaard of wanneer beslag op uw goederen is gelegd; • U uw contractuele verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Een beroep van Altec Beveiliging B.V. op haar bevoegdheid tot opschorting ontheft U niet van uw betalingsverplichtingen. 
8. Afspraken voor het verrichten van werkzaamheden 
8.1 Gemaakte afspraken voor een bezoek van de monteur kunnen tot 48 uur voor die afspraak kosteloos worden verzet of geannuleerd. Indien afspraken later dan de genoemde tijd worden verzet of geannuleerd zullen U kosten in rekening worden gebracht. 8.2 U zult door Altec Beveiliging B.V. aangewezen personen conform afspraak in de gelegenheid stellen de nodige werkzaamheden te verrichten. 8.3 Indien U afspraken, zonder tijdige voorafgaande kennisgeving, niet nakomt, worden U de kosten van een vergeefs bezoek in rekening gebracht. 
9. Garantie op de door Altec Beveiliging B.V. geleverde producten 
9.1 Door Altec Beveiliging B.V. wordt voor het Alarm systeem gedurende een garantieperiode van 2 jaar, na (op)levering van het Alarmsysteem, kosteloos defecten aan de onderdelen van het Alarmsysteem verholpen. 9.2 Geen garantie wordt gegeven indien de defecten voor het Alarmsysteem te wijten zijn aan: a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het Alarmsysteem; b) het niet in acht nemen van de door Altec Beveiliging B.V. verstrekte bedieningsvoorschriften; c) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade; d) andere oorzaken die niet aan Altec Beveiliging B.V. zijn te wijten of niet voor risico van Altec Beveiliging B.V. dienen te komen; e) de eerder door ons uitgevoerde initiële montage. 9.3 Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van normale slijtage van onderdelen van het geleverde of lege batterijen. 9.4 Indien het Alarmsysteem door anderen dan Altec Beveiliging B.V. is gerepareerd of ondeskundig is gecontroleerd, en/of defecten niet onmiddellijk na ontdekking zijn gemeld, komt iedere garantie te vervallen. De garantie vervalt eveneens, indien door U en/of door U ingeschakelde derden, wijzigingen aan het geleverde product worden uitgevoerd. Ter beoordeling van Altec Beveiliging B.V. kan het defect worden verholpen door herstel of vervanging. 9.5 Wanneer Altec Beveiliging B.V. ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Altec Beveiliging B.V.. 9.6 De defecte onderdelen dienen te worden opgestuurd naar Altec Beveiliging B.V. welke na reparatie en/of vervanging U deze onderdelen weer retour stuurt. Indien herstel of vervanging ter plaatse dient te worden verricht, zijn door U de daarmee gemoeide extra kosten verschuldigd. 9.7 Werkzaamheden gericht op vervanging/herstel van defecten die niet onder de garantie vallen worden U apart in rekening gebracht. 
9.8 Door Altec Beveiliging B.V. wordt voor het camera systeem gedurende een garantieperiode van 1 jaar, na (op)levering van het camerasysteem, kosteloos defecten aan de onderdelen van het camerasysteem verholpen. 9.9 Geen garantie wordt gegeven indien de defecten voor het camerasysteem te wijten zijn aan: a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het camerasysteem; b) het niet in acht nemen van de door Altec Beveiliging B.V. verstrekte bedieningsvoorschriften; c) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade; d) andere oorzaken die niet aan Altec Beveiliging B.V. zijn te wijten of niet voor risico van Altec Beveiliging B.V. dienen te komen; e) de eerder door ons uitgevoerde initiële montage. 9.10 Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van normale slijtage van onderdelen van het geleverde, of netwerk gerelateerde storingen waardoor geen beelden meer zichtbaar zijn op computers en/of andere netwerk gerelateerde componenten zoals via een App op tablet of telefoon. Dit is te controleren door een monitor aan te sluiten op de uitgang van uw recorder. Heeft U dan wel beeld en op uw netwerk gerelateerd component(en) niet dan zit het probleem in uw netwerk en niet in het camerasysteem. 9.11 Indien het camerasysteem door anderen dan Altec Beveiliging B.V. is gerepareerd of ondeskundig is gecontroleerd, en/of defecten niet onmiddellijk na ontdekking zijn gemeld, komt iedere garantie te vervallen. De garantie vervalt eveneens, indien door U en/of door U ingeschakelde derden, wijzigingen aan het geleverde product worden uitgevoerd. Ter beoordeling van Altec Beveiliging B.V. kan het defect worden verholpen door herstel of vervanging. 9.12 Wanneer Altec Beveiliging B.V. ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Altec Beveiliging B.V.. 9.13 De defecte onderdelen dienen te worden opgestuurd naar Altec Beveiliging B.V. welke na reparatie en/of vervanging U deze onderdelen weer retour stuurt. Indien herstel of vervanging ter plaatse dient te worden verricht, zijn door U de daarmee gemoeide extra kosten verschuldigd. 9.14 Werkzaamheden gericht op vervanging/herstel van defecten die niet onder de garantie vallen worden U apart in rekening gebracht. 
 
 
 
10. Aansprakelijkheid 
10.1 Altec Beveiliging B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 10.2 Het Alarm- en camerasysteem en de Diensten hebben slechts de functie van signalering aan U dan wel door U aan te wijzen personen en geven U geen enkele garantie op de voorkoming van inbraken, brand en andere schadeoorzaken. 10.3 U bent gehouden uw eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door ons vergoed. 10.4 Op de door ons te betalen schadevergoedingen zullen de uitkeringen in mindering worden gebracht, waarop U (i) - in verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van ons berust - aanspraak kan maken uit hoofde van door U of ten behoeve van uw gesloten schade en/of sommenverzekeringen en/of (ii) aanspraak had kunnen maken indien U uw eigendommen met volledige dekking had verzekerd. 10.5 Altec Beveiliging B.V. kunnen slechts door U aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen en deze schade redelijkerwijs niet door U voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is in ieder geval dat U ons terstond na ontdekking van de tekortkoming per aangetekende brief hiervan in kennis stelt en ons een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen. 10.6 Altec Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor door U geleden schade voor zover deze schade het gevolg is van: a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het product; b) het niet in acht nemen van de door ons verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen; c) wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van het Alarmsysteem door anderen dan Altec Beveiliging B.V. of door Altec Beveiliging B.V. ingeschakelde deskundigen; d) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, storingen in telecommunicatie- en netwerkverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan ons verweten kunnen worden of niet voor risico van ons komen. 10.7 Voor zover de schade het gevolg is van tekortkomingen in de verlening van Diensten door of namens Altec Beveiliging B.V. is de aansprakelijkheid van Altec Beveiliging B.V. beperkt tot een bedrag van € 450.000,- per schadegeval. Indien dezelfde oorzaak leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor de toepassing van deze bepaling als één schadegeval aangemerkt. 10.8 De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Altec Beveiliging B.V. en ieder ander die door Altec Beveiliging B.V. in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, zoals een PAC, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Altec Beveiliging B.V. geleverde producten en/of Diensten betrekt. In relatie tot de PAC is de aansprakelijkheid van Altec Beveiliging B.V. in elk geval ook beperkt tot het bedrag waarvoor de PAC zelf aansprakelijk is.
11. Klachten 
11.1 Wanneer het aan U geleverde product zichtbare gebreken vertoont, dient U dit binnen 8 werkdagen na (en, indien van toepassing, de verlening van de volgende diensten: Installatie, check, service & onderhoud, aansluiting op meldkamer) ontvangst aan ons kenbaar te maken. Na retournering van het defecte product/onderdeel aan ons zal U een vervangend product/onderdeel worden geleverd. 11.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door U binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij ons te worden gemeld. 11.3 Klachten betreffende de factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend. 
12. Aanpassingen Algemene Voorwaarden en tarieven Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De wijziging treedt in werking 14 dagen na bekendmaking of op een latere datum als vermeld in de bekendmaking. De overeengekomen tarieven kunnen door Altec Beveiliging B.V. jaarlijks aangepast worden overeenkomstig het CBS indexcijfer. Tariefsverhoging uitstijgend boven de CBS-indexering wordt alvorens in werking te treden aan U bekend gemaakt. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst in één of meer dag of weekbladen of een rechtstreekse mededeling aan de consument. 
13. Looptijden, ingangsdata en opzegtermijnen 
13.1 Tenzij anders overeengekomen gelden de navolgende looptijden: 
a) het eventuele meldkamer abonnement voor een periode van 1 jaar 
b) het eventuele meldkamer abonnement met een gunstiger tarief voor een periode van 3 jaar 
c) het S&O- abonnement: 1 jaar 
13.2 Het S&O-abonnement gaat in op de dag waarop het separate contract door de klant is getekend. 13.3 Het meldkamer-abonnement gaat in op de dag waarop het Alarmsysteem wordt gemonteerd. 13.4 Abonnementen voor Service & Onderhoud en voor aansluiting op de meldkamer worden na afloop van de overeengekomen contractperiode verlengd voor onbepaalde tijd. Er geldt dan een opzegtermijn van 30 dagen. 
14. Overeenkomst tot installeren van het Camera- en/of Alarmsysteem 
14.1 Voorwaarde voor het aangaan van deze overeenkomst is dat het Camera- en/of Alarmsysteem is geleverd door Altec Beveiliging B.V.. 14.2 Installeren houdt in juiste ophanging van de componenten van het Camera- en/of Alarmsysteem en programmeren van het systeem met de door U opgegeven alarmnummers. Daarnaast legt de monteur U de werking en bediening van het systeem uit. 14.3 Bij de plaatsing van het Camera- en/of Alarmsysteem en de wijze van uitvoering wordt voor zover mogelijk en verantwoord is naar het oordeel van de monteur, rekening gehouden met uw wensen. 14.4 Voor de prijsstelling in de offerte wordt uitgegaan van werkzaamheden die standaard tot het installeren behoren. Niet tot standaardwerkzaamheden worden onder meer gerekend: hak- en breekwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, schilders werkzaamheden, openen en sluiten van plafonds, aanleggen van telefoon- netwerk- en elektriciteitsaansluitingen. Uitgangspunt bij de montage is de aanwezigheid van een werkende internetverbinding en/of voldoende bereik voor een GSM kaart en op maximaal 1 meter daarvan een vrije wandcontactdoos met 230 volt. Kosten die bij de Consument in rekening worden gebracht in verband met het feit dat de installatie gebruik maakt van het ethernet of andere (kabel)verbindingen, zijn voor rekening van de Consument. 14.5 Indien naar het oordeel van de monteur van Altec Beveiliging B.V. geen sprake is van een standaardsituatie dan zal Altec Beveiliging B.V. U dit mededelen en een aanvullende offerte doen voor de meerprijs van de extra te verrichten werkzaamheden. 14.6 U wordt gevraagd na installatie een bewijs van goede oplevering te ondertekenen. 
15. GSM Kaart 
Het beveiligingspaneel kan zijn voorzien van een GSM-kaart (GSM/GPRSnetwerk). Hiermee worden alle alarmmeldingen verwerkt. Deze GSM kaart is voorzien van een garantiezegel, die niet mag worden verwijderd. Indien de garantiezegel wel is verwijderd, vervalt de garantie. Voor een juiste werking van het alarmsysteem dient het bereik van de GSM kaart voldoende te zijn. 
16. Verwerking Alarmmeldingen
16.1 De alarmmeldingen van het alarmsysteem die aangesloten zijn op de meldkamer worden verwerkt via een IP en/of GSM-netwerk en eventueel een beveiligde cloud omgeving van Altec Beveiliging B.V.. In deze beveiligde cloud omgeving worden alle alarmmeldingen verwerkt. 16.2 Alarmmeldingen zijn terug te vinden op uw persoonlijke beveiligde cloud omgeving. Ook worden de status van het alarmsysteem en de alarmmeldingen opgeslagen. Bij beëindiging van het abonnement op de meldkamer vervallen alle extra meldingen en bedieningsmogelijkheden van buitenaf. Het alarmsysteem kan dan alleen lokaal een alarm geven, er zal geen melding meer worden gemaakt in de cloud omgeving of U moet hiervoor een apart abonnement aangaan met Altec Beveiliging B.V.. 16.2 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de meldkamer(zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik. U dient de toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en u mag deze alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en instructies die zijn gegeven door personeel van de helpdesk van Altec Beveiliging B.V. 16.3 Indien u het vermoeden hebt dat uw toegangsgegevens niet langer vertrouwelijk zijn, dient u onmiddellijk de helpdesk van Altec Beveiliging B.V. in kennis te stellen en de instructies van het personeel van de helpdesk op te volgen. 16.4 De meldkamer stelt u in staat om ter plaatse of op afstand via email, telefoon of per SMS bericht alarmberichten te ontvangen. Aanvullend kunt u met een Bewegingsmelder met camera uw woning bekijken en opnames maken via een App. De aard van de alarmberichten die u kunt ontvangen hangt af van de door u geïnstalleerde apparatuur en accessoires. Het alarmsysteem biedt alleen de mogelijkheid om alarmberichten te genereren op basis van gesignaleerde beweging of het verbreken van een deur of raamcontact. 16.4 Klantgegevens bewaart Altec Beveiliging B.V. minimaal 5 jaar, alarmmeldingen minimaal 1 jaar. 
17. Bewegingsmelder met camera 
Om de Bewegingsmelder met camera te kunnen gebruiken: a)Dient de breedband Internetdienst die verbonden is met de huiscentrale van het alarmsysteem te werken en in uw router of firewall geen instellingen zijn aangebracht die communicatie tussen de huiscentrale en de App blokkeert; b) Dient uw gebruik te maken van de Altec Beveiliging B.V. Altecview app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en beschikbaar in de app store en google play-store. 
18. Overig 
18.1 Teneinde het Camera- en/of Alarmsysteem, afhankelijk van het gemaakte gebruik, aan de daaraan te stellen eisen te laten voldoen, dient U Altec Beveiliging B.V. tijdig op de hoogte te stellen van verhuizingen, wijzigingen in de woning die van dien aard zijn dat het Camera- en/of Alarmsysteem moet worden aangepast, inclusief wijzigingen in de telecommunicatiestructuur en verbouwingen. 18.2 Indien U de eventueel door Altec Beveiliging B.V. als noodzakelijk genoemde wijzigingen niet laat aanbrengen of Altec Beveiliging B.V. niet informeert zoals onder lid 1 bepaald, komt iedere aansprakelijkheid voor Altec Beveiliging B.V. als bedoeld in artikel 10 te vervallen. 18.3 Ingeval Altec Beveiliging B.V. zijn rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden overdraagt aan een derde, doet Altec Beveiliging B.V. hiervan tijdig mededeling aan de Consument. De Consument verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien Altec Beveiliging B.V. jegens de Consument aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Altec Beveiliging B.V.. 
191. Slotbepalingen 
19.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld. 19.2 De overeenkomst blijft van kracht, indien de rechtsvorm van Altec Beveiliging B.V. wordt omgezet of indien Altec Beveiliging B.V. de overeenkomst of een deel daarvan overdraagt. 
20. Privacy 
Altec Beveiliging B.V. verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als U geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Altec Beveiliging B.V. via internet (www.Altec Beveiliging B.V.nl) of bel 045 5660594